Bạch Ngọc Trắng Mới Ni 56-57 PQ5340 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ