Bản hẹ bạch ngọc ánh xanh PQ3053 ni 55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ