Cổ Phong Mỹ Ngọc Tết ni 55-56 PQ3283 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ