Vòng Cẩm Thạch PNJ Vân Xanh Hạt Cải ni 57-58 PQ486