Vòng cẩm thạch xanh phỉ thúy PQ557 ni 52-53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ