Vòng lý bản tròn PQ513 ni 52-53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ