VÒNG NGỌC CẨM THẠCH có kiểm định PNJ- 42773- Ni 63 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ