VÒNG NGỌC CẨM THẠCH có kiểm định PNJ- 61177- Ni 46 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ