VÒNG NGỌC CẨM THẠCH có kiểm định PNJ- 61190- Ni 55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ