VÒNG NGỌC CẨM THẠCH có kiểm định PNJ - 66445- Ni 55.5 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ