VÒNG NGỌC CẨM THẠCH có kiểm định PNJ- 73901- Ni 59 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ