VÒNG NGỌC CẨM THẠCH có kiểm định PNJ - 77588- NI 54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ