VÒNG NGỌC CẨM THẠCH có kiểm định PNJ- 83561- Ni 51 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ