VÒNG NGỌC CẨM THẠCH có kiểm định PNJ- 87683- Ni 51 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ