VÒNG NGỌC CẨM THẠCH có kiểm định PNJ- 89088- Ni 56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ