VÒNG NGỌC CẨM THẠCH có kiểm định PNJ- 93504- Ni 55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ