VÒNG NGỌC CẨM THẠCH CÓ kiểm định PNJ- 95968- ni 56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ