VÒNG NGỌC CẨM THẠCH TỰ NHIÊN có kiểm định PNJ- 106667- Ni 53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ