VÒNG NGỌC CẨM THẠCH TỰ NHIÊN có kiểm định PNJ- 89849- Ni 52 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ