Nhẫn Nam Cẩm Thạch Màu Bông Lúa N05 Ni 21.5 Bản 14.5li