Nhẫn Nam Cẩm Thạch Vuông Vân Chocolate N03 Ni 21.5 Bản 14li