Nhẫn Nam Cẩm Thạch Sơn Thủy Vuông N124 Ni 19.5 Bản 12.5li