Nhẫn Nam Cẩm Thạch Sơn Thủy Vuông N128 Ni 18.5 Bản 12.5li