Bạch ngọc đẹp bản hẹ PQ3056 ni 51-52 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ