Bạch ngọc tròn ánh xanh PQ397 ni 59-59 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ