Vòng bản dày cho nam PQ971 ni 65-66 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ