Vòng ngọc điểm vân cốm sữa PQ3027 ni 55-56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ