Vòng ngọc điểm vân xanh PQ339 ni 55-56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ