Vòng ngọc phớt vân lông công PQ3020 ni 58-59 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ