Vòng ngọc trăng khuyết PNJ PQ509 ni 53-54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ