Vòng ngọc tròn bông sữa ánh xanh PQ374 ni 55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ