VÒNG NGỌC CẨM THẠCH có kiểm định PNJ - 57493- Ni 53, 54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ