Nhẫn Nam Cẩm Thạch Điểm Xanh Ngọc N32 Ni 19.5 Bản 13.5li