Nhẫn Nam Cẩm Thạch Thiên Nhiên N33 Ni 21.5 Bản 14li