VÒNG NGỌC CẨM THẠCH có kiểm định PNJ - 86315- NI 50 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ