Vòng ngọc điểm cốm xanh PQ345 ni 55-56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ