TỤNG KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM UY LỰC RẤT LỚN

KINH dạy : SÁM LÀ SÁM KỲ TIỀN KHIÊN- HỐI LÀ HỐI KỲ HẬU QUÁ.

Sám là ăn năn các việc ác đã làm, thề xin chừa bỏ, không dám tái phạm.

Hối là hối cải. Những điều ác chưa làm, sau này xin thề nguyện không bao giờ làm nữa. Bao nhiêu điều thiện xin làm hết.

Chữ Phạn gọi là Sám ma, Hán dịch là Hối quá, ghép cả hai chữ lại mà đọc là Sám hối. Sám hối cũng có sự sám và lý sám.

Sự sám tức là thiết lập đàn tràng, trang nghiêm Phật tượng, cúng dường hương hoa, ân cần đảnh lễ, thành khẩn nguyện cầu tam nghiệp như nhất, tỏ bầy tội lỗi. Cầu xin chư Phật, chư đại Bồ Tát phóng hào quang, dùng thần lực, gia hộ cho kẻ tu hành mau tiêu trừ nghiệp chướng, chóng thoát oan khiên, sạch hết tội lỗi.

Lý sám là sám hối tự tâm.

Tội thành do tâm tạo

Tội diệt phải do tâm sám

Tâm không thì tội cũng không

Tội diệt thì tâm cũng diệt

Tội không, tâm diệt thì không còn gì nữa mà sám hối. Như vậy mới là chân thật sám hối.

Sau khi lạy 1 lạy, tụng một câu, người tu hành nên xét lại tự tâm, diệt sạch vọng tưởng, quán lý vô sinh, phải biết tội do nhân duyên mà thành thì tội cũng do nhân duyên mà diệt . Nhân duyên là những điều kiện tạo nên tội và phương pháp sám hối.

Tội vốn không thật có. Vì không thật có, nên chúng ta có thể chuyển tội thành phước, chuyển khổ thành vui, chuyển mê thành ngộ.

Khi xướng một câu danh hiệu Phật, chúng ta cần phải thật hiểu nghĩa lý danh hiệu ấy. Hiểu để tu tập, làm theo những đức tính cao đẹp của chư Phật.

Ví như chúng ta xướng câu “ Nam Mô Phổ Quang Phật “ thì ít ra chúng ta cũng phải hiểu sơ như thế này : Chúng con xin kính lễ ( Nam mô) đấng giác ngộ hoàn toàn ( Phật) đầy đủ các đức tính cao rộng đẹp đẽ ( Phổ ) sáng suốt vô biên ( Quang).

Ngoài ra chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm bản tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta cũng có những đức tính cao rộng đẹp đẽ như thế.

Nam Mô- Nghĩa là quy y, kính lễ,..

Phổ nghĩa là phổ cập, phổ biến, cùng khắp, không có giới hạn , ngoài thời gian và không gian, không phân biệt người và ta. Trái lại Phổ có nghĩa hàm súc  những đức tính từ bi hỷ xả với tất cả mọi loài, mọi vật, mọi chốn, mọi nơi.

Tâm ta cũng có những tánh chất phổ biến như thế. Từ nay ta phải sống theo tiếng gọi của cõi lòng, không tiêu cực mà tích cực, không ích kỷ mà vị tha, không sân hận mà từ bi, không xan tham mà bố thí, không tật đố mà hỷ xả, không ngu si mà trí huệ.

Quang- Nghĩa là sáng suốt tuyệt đối, soi khắp mười phương, thông suốt ba đời mà không lìa nơi một niệm. Tội nhân và khổ quả của chúng sanh đã gây tạo và sẽ chịu đền trả, từ bao giờ, ở nơi đâu, nhất nhất đều sáng tỏ, hiểu biết hết.

Tâm ta có tính cách sáng suốt như vậy, từ nay trở đi, ta phải hành động, ăn ở theo tâm tánh sáng suốt ấy không còn ngu si mê mờ mà tạo tội nữa.

Phật- Là đấng giác ngộ hoàn toàn, ta đang kính lễ. Phật cũng tức là tâm sáng suốt thanh tịnh, đầy đủ muôn đức tính tốt đẹp, trùm khắp pháp giới, ra ngoài thời gian.

Tâm ta cũng có những khả năng giác ngộ, những đức tính như Phật.

Vậy từ nay trở đi ta phải noi gương Phật, sống cách sáng suốt, đầy đủ đức hạnh như Phật, không tạo tội nữa.

Đại khái như thế, cứ theo từng danh hiệu một mà quán sát tự tâm để sám hối.

Lần lần những khả năng tốt đẹp trong tâm ta so sự sám hối sẽ lưu lộ ra, nào là từ bi hỷ xả, trí huệ, phước đức, hạnh phúc dồi dào tuôn ra như nước, mặt sức ta thọ dụng.

Người hiểu được và làm được như thế là người chánh kiến, không còn bôn ba chạy theo ngoại cảnh, không tà kiến quy y theo quỷ mị tà thần.

Người chánh kiến chỉ biết quy y, lễ bái, tôn thờ đức Phật ở tự tâm, nghe tiếng nói của cõi lòng.

Lễ một đức Phật tức là lễ hết thảy mười phương chư Phật. Đem tâm từ bi bình đẳng, sự lý viên dung, trùng trùng vô ngại mà bái sám thì lo gì tội gì không diệt, phước không sinh.

Nếu người không thông lý, cứ y sự mà tu hành, chí tâm bái sám thì cũng nhờ được thần lực của Tam bảo gia hộ mà tiêu trừ nghiệp chướng, như trong chánh văn đã thuật rõ.

Phật dạy: “ Có hai hạng người mạnh nhất : một là không tạo tội, hai là biết ăn năn”.

Có 1 điều đáng chú ý nhất là thân nghiệp và khẩu nghiệp thô tháo bên ngoài dễ trừ. Duy chỉ có ý nghiệp, vi tế bên trong rất khó diệt. Đến hết quả vị Phật mới hết tham , sân , si .

Do đó người phát đại tâm phải y cứ vào sám pháp Đại thừa mới mong chóng trừ diệt được ba độc. Ngài Phổ Hiển Bồ Tát là Trưởng tử của Phật trên Hội Hoa Nghiêm còn phải phát đại nguyện. Ngài nguyện sám hối mãi cho đến cùng tận đời vị lai.

Nếu phiền não và nghiệp chướng của chúng sanh không cùng tận thì sự sám hối của Ngài cũng không bao giờ cùng tận.

Trong Kinh Viên Giác, Phật dạy: “ Các vị đại Bồ tát lúc lập đạo tràng an cư từ 7 ngày cho đến 21 ngày đầu, sám hối nghiệp chướng”.

Trong Kinh Bảo Tích, Phật dạy : “Hằng ngày nên đảnh lễ danh hiệu 35 vị Phật trong kinh ấy mà sám hối nghiệp chướng.

Sám hối là một vấn đề tối quan trọng, không thể bỏ qua.

Không sám hối rất có hại : Nghiệp chướng không tiêu trừ, tội lỗi còn mãi , oan khiến nhiều kiếp theo hoài.

Ngài Ngộ Đạt quốc sư mười đời làm cao tăng mà Triệu Thố vẫn còn theo báo mãi. Như thế dù cầu hạnh phúc thế gian hay xuất thế gian, việc đời và việc đạo, đều bị trở ngại, tu chứng bất thành ( vì không sám hối).

Kinh sách dùng để sám hối có rất nhiều : Như bộ Vạn Phật, bộ Tam Thiên Phật, bộ Thủy Sám, Hồng Danh sám, Chuẩn Đề sám và Dược Sư sám,vv…

Nhưng bộ Lương Hoàng Sám này kể rõ tội nhân khổ quả, nghe đến ai cũng phải lạnh mình khiếp sợ mà phát tâm cải ác hướng thiện ngay.

Bộ này có công năng diệt trừ tiền khiên, oan trái nhiều kiếp, nhiều đời, đọc đến phải cảm rơi nước mắt. Mỗi chữ, mỗi câu đều nhắm mục đích đền trả bốn ơn, cứu thoát ba cõi, thay thế lục đạo mà sám hối, cầu nguyện cho tam đồ thoát khỏi trầm luân. Cuối cùng lại vì tất cả chúng sanh mà phát nguyện hồi hướng.

Người tu hành đọc đến bộ Lương Hoàng Sám, dù không muốn phát đại tâm cũng phải phát, dù không tin Địa ngục cũng phải sợ Tam đồ.

Những người tu Tịnh Độ phát tâm Bồ Đề thường nên tu theo pháp sám này, để mau về Cực Lạc.

Có thể nói bộ Lương Hoàng Sám này là “ bửu bối” riêng của những người cầu Vô thượng đạo, phát Bồ đề tâm vậy. Bộ này có năng lực sinh phước diệt tội không thể nghĩ bàn.

Trong chánh văn có bài kệ tán thán công đức sám hối, đại ý như thế này:

Sám vừa cử lên

Tội lỗi tiêu liền

Giari được oan trái,

Trừ được tai ương;

Thoát khỏi khổ nạn,

Phước đức vô biên

Sinh lên Đao lợi, Hoặc về Tây Phương

Văn Thủy Sám cũng nói : “ lúc nghiệp báo đến, tội nhân không thể rúc vào núi đá, lặn xuống đáy nước, bay lên không gian hay ẩn núp đâu được. Duy chỉ nhờ phương pháp sám hối mà thoát được tai nạ mau chóng hơn hết, độc nhất vô nhị.”

Sám hối có lợi cho mình, lợi cho người, cho tất cả tam đồ, lục đạo pháp giới chúng sanh.

Công đức sám hối nói không cùng không tận. Tôi chỉ xin đốt nén hương lòng cầu xin Tam Bảo gia hộ cho tất cả người thấy, người nghe, người ấn tống đồng phát Bồ đề tâm, đồng cầu sám hối, đồng hồi hướng công đức.

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *